Introductie

De Aloysiuskerk maakt onderdeel uit van de samenwerkende parochies Katholiek Utrecht. In het begin van de negentiende eeuw was het gebied ten zuidoosten van Utrecht een hoveniersgebied met boerderijen en tuinderijen waar groenten voor de stad werden gekweekt. Het parochiegebied Abstede behoorde aanvankelijk tot de St. Martinuskerk. Dit veranderde in 1906 toen de Jezuïeten zich vestigden in Abstede, waar zij werden belast met de oprichting van een kerk voor de hoveniers. Op 14 maart 1907 werd de Aloysiuskerk ingewijd. De patroonheilige van de kerk is Aloysius Gonzaga, een zoon van een Italiaanse markgraaf en Jezuïet. Klik hier voor meer informatie over de geschiedenis.

Overzicht van activiteiten

De geloofsgemeenschap van de Aloysiuskerk heeft een aantal zeer actieve koren die regelmatig bijeenkomen en altijd op zoek zijn naar nieuwe leden. Er is een leesgroep genaamd Avinoe die zorg draagt voor geloofsverdieping en volwassencatechese. Ook populair is de ouderensoos die op maandagmiddagen bijeen komen om koffie te drinken en spelletjes te spelen. Voor de kinderen worden er voorbereidingen voor de eerste H. communie georganiseerd en een leuk programma van Covo waarin de drie jaar tussen de eerste communie en het vormsel worden overbrugd. Ten slotte is er nog de werkgroep "wijkcontactpersonen" die hulp biedt aan mensen in de wijk.

Voor het wekelijkse mededelingenblad Rondom de Koepel klikt u hier.

Eucharistie Vieringen

Iedere werkdag om 08.00 in de Antoniuskapel.
Op dinsdag- en vrijdagochtend is er een extra Eucharistieviering om 10.00 uur.

Zaterdag om 18.00 uur en hoogmis op zondag om 9.30 uur.

Locatieraad en Pastoraatgroep

De locatieraad en pastoraatgroep van de Aloysiusgemeenschap vergaderen eens in de maand.
Deze bestaan uit:
Axel Niemeijer (LR)
Frans Ruijsestein (LR)
Ineke Malsch (PG)
Jan Uijtewaal (PG)
Sander Funcke (PG)

Contact

Adriaen van Ostadelaan 2
3583 AJ Utrecht
E-mail: secretariaat@parochieutrechtoost.nl

Kerngroep liturgie
De kerngroep stimuleert de activiteiten op het gebied van de liturgie, zorgt jaarlijks voor een evaluatie, voor een programma voor het volgende seizoen en voor een ontwikkelplan.
Contactpersoon: Sander Funcke

Cantorgroep
De cantores luisteren de viering per toerbeurt op als er geen koor aanwezig is.
Contactpersoon: de heer Frans Saarberg

Gemengd Koor (25-75 jaar)
Het repertoire van het Gemengd koor bestaat uit Nederlands en Latijn/Gregoriaans.
Ongeveer twee keer per maand verzorgen de dames en heren van dit koor de zang bij een weekendviering. Daarnaast zingt het koor enkele malen per jaar samen met Mixtuur in vieringen voor de hele parochie. Nieuwe leden zijn altijd welkom! De repetitie is op maandagavond van 19.30 uur tot 22.00 uur.
Contactpersoon: de heer Hans Keller

Klein gemengd koor
Het Klein Gemengd Koor verzorgt voornamelijk rouw- en trouwdiensten.
De repetitie is elke tweede woensdag van de maand van 10.00 tot 11.00 uur.
Contactpersoon: mevrouw Siny van Oostrum

Schola Aloysii
Dit koor bestaat voornamelijk uit heren van het Gemengd Koor.
Elke tweede zondag van de maand ondersteunen zij de viering met Gregoriaanse gezangen.
Contactpersoon: de heer Bas van Oostrum

Mixtuur (ca 20-60 jaar)
Mixtuur is één van de koren van onze parochie. Het koor is als jongerenkoor opgericht op moederdag 9 mei 1969. Het koor heeft momenteel 25 leden met een leeftijd van gemiddeld 44 jaar. Sebastian Holz is onze dirigent, Wim Does is onze organist en pianist. Beiden hebben een professionele muzikale opleiding gevolgd.
We repeteren iedere donderdagavond van 20:15 -uur tot 21:45 uur. Daarna drinken we koffie of thee en praten we bij.
Ons repertoire bestaat onder andere uit `moderne Nederlandstalige kerkmuziek`; met teksten van bijvoorbeeld Huub Oosterhuis en muziek met meerstemmige koorpartijen van Antoine Oomen, Tom Löwenthal, Bernard Huijbers, André Telderman, Henny Vrienten e.a.. Verder kent ons repertoire een aantal liederen in het Engels, Duits en zelfs Russisch ..

Met enige regelmaat organiseert Mixtuur projecten. In een projectperiode zijn mensen die van zingen houden, welkom om gedurende een week of 6 met Mixtuur mee te repeteren.
Heb je zin om mee te zingen, kom dan eens naar een repetitie. Neem van te voren even contact met ons op door of te bellen met Maaike Hart (030-6343099) of door een mail te sturen aan Mixtuur, via: info@koormixtuur.nl

We repeteren in de Aloysiuskerk en op de koorzolder van de Aloysiuskerk aan de Adriaen van Ostadelaan 4 in Utrecht
We hebben ook een eigen website, www.koormixtuur.nl en een Facebookpagina, www.facebook.com/koormixtuur . Neem ook daar gerust een kijkje.
Contactpersoon: Maaike Hart.

Kinderkoor (6-12 jaar)
Kinderen van 8 jaar tot 12 jaar kunnen meezingen in het Kinderkoor.
Het koor zingt tijdens de maandelijkse gezinsvieringen en tijdens de extra gezinsvieringen op paaszondag en Kerstavond.Ook op Goede Vrijdag en op het feest van de Eerste Communie zingen de kinderen uit volle borst!.
De repetitie is op maandagmiddag van 16.30 tot 17.30 uur (behalve schoolvakanties!)
Contactpersoon: Relinde Tax

Gezinsvieringen
Maandelijks is er een gezinsviering voor gezinnen met jonge kinderen.
Contactpersoon: mevrouw Relinde Tax.
Gebedsvieringen
In de maanden september t/m juni is er elke woensdagavond om 19 uur een kleine viering in de Antoniuskapel. Iedereen is er welkom. Voor wie dat wil is er na afloop ontmoeting met koffie en thee.
Contactpersoon: Tine Esselink – t.esselink@casema.nl

Muzikaal Thema Vesper (MTV)
Om de maand is er op de tweede zaterdag van de maand een MTV. Religieuze muziek staat hierin centraal, uitgevoerd door afwisselend een bijzonder ensemble, solisten en/of meerdere muziekinstrumenten. Vaak is er ook een kleine overweging. Aanvang: 18.00 uur.
Contactersoon: Sebastiaan Holz.

Ziekencommunie
Contactpersoon: de heer Nico Harmsen

Gezamenlijke ziekenzalving
Jaarlijks in de maand september is er gelegenheid om mee te doen aan de gezamenlijke ziekenzalving..
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat

Lectoren
De lectoren verzorgen per toerbeurt de lezingen tijdens de weekendvieringen en assisteren bij het uitreiken van de Communie. De lectoren komen driemaal per jaar bijeen om de beurten te verdelen en zich te bezinnen op een liturgisch thema of bijbeltekst. Ook wordt er geoefend met het lezen van de verschillende teksten
Contactpersoon: Carine Schots.

Misdienaars en acolyten
Kinderen die hun Eerste Communie hebben gedaan kunnen misdienaar worden. Ze zijn dragers van kaarsen, doen een deel van de collecte en assisteren bij het klaarmaken van de tafel. De acolyt is als ceremoniemeester onmisbaar tijdens de vieringen.
Contactpersoon: Ramón Noomen.

Collectanten
De collectanten zorgen voor het innen van de materiële gaven die de kerk zo hard nodig heeft.
Op feestdagen leiden ze onder andere de communiegang in goede banen.
Contactpersoon: Heer H. Oude Groen

Kostersteam
Beheren, versieren, bewaken van de kerk; het klaarzetten van alle benodigdheden voor de eredienst;
de kosters zijn een onmisbare schakel.
Contactpersoon: dhr. Frans Saarberg.

Jeugd
Eerste Communie 2018
Het Eerste Communieproject bestaat uit ongeveer tien bijeenkomsten. Samen gaan de kinderen op reis en ontdekken Jezus, waarom Hij het laatste avondmaal heeft gevierd en waarom wij dat nog steeds doen! Het project is vooral geschikt voor kinderen van groep 4 en 5 van de basisschool.
De voorbereiding start na de Kerstvakantie, de meeste bijeenkomsten zijn op zondagochtend om 9.30 uur tijdens de Eucharistieviering. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Werkgroep Eerste Communie via het mailadres communieproject@gmail.com.

Tussen communie en vormsel (covo)
Covo is voor kinderen die hun eerste communie hebben gedaan, maar nog niet zijn gevormd. Zij zitten dan in groep 5, 6 en 7 van de basisschool. In groep 4 zijn zij intensief voorbereid op de eerste communie. Daarna duurt het drie jaar voordat zij in groep 8 worden uitgenodigd voor het vormsel. De covo overbrugt die drie jaar tussen de eerste communie en het vormsel met een eigen programma voor deze groep.

Het ene jaar gaat het over de kerkelijke feesten: Sint Franciscus, Sint Maarten, advent / Kerstmis, carnaval / Aswoensdag / veertigdagentijd, Pasen en Pinksteren.
Het volgende jaar gaat het over personen uit het Oude Testament: Noach, Abraham, Mozes, Ruth, David & Goliath en de profeet Amos.
Daarna is er een jaar over symbolen en rituelen in de kerk. Dat doen we aan de hand van onze zintuigen: geuren, kleuren, horen, beweging, licht & donker en voelen.
Na die drie jaar beginnen we weer van voor af aan.

De bijeenkomsten zijn 7x per jaar op vrijdagavond van 19.00-20.15 uur. De avonden hebben een thema en de activiteiten zijn leerzaam, speels en creatief. Sommige kinderen herinneren hun ouders eraan dat ze weer naar de covo-groep willen omdat ze het zo leuk vinden!
Voorbeeld van een avond (thema ‘geuren’): introductiespel – gesprek over geuren – geuren in het dierenrijk – in de kerk wierook aansteken met toelichting daarbij – lied bij de wierook zingen – pauze met iets te drinken – kinderen raden met de ogen dicht wat zij in verschillende bekertjes ruiken.
Contactpersoon: Astrid Poorthuis
Aanmelden via covo@live.nl

Vormsel 2018
Het betreft dit jaar de kinderen die geboren zijn tussen 1 oktober 2005 en 1 oktober 2006. Alle kinderen uit deze groep krijgen, mits zij bij de parochie ingeschreven staan, een uitnodiging.
De voorbereiding vindt op verschillende plaatsen in de Sint Martinusparochie plaats.

Volwassenencatechese
Leesgroep Avinoe, Onze Vader
Het Onze Vader, het gebed dat Jezus ons leerde, was geen totaal nieuwe creatie. Het ontstond in de joodse gebedstraditie en draagt een joods mensbeeld en Godsbeeld. Deze boeiende geschiedenis wordt uiteengezet in het boekje ‘Avinoe’ en biedt verrassende informatie over de rijke inhoud van het Onze Vader.
In vijf dinsdagavonden lezen en bespreken we het boekje Avinoe..
Per avond bespreken we één of twee hoofdstukken aan de hand van werkvragen.
7 november 2017: Hoofdstuk 5 en 6 De thema’s van het Onze Vader
12 december: Hoofdstuk 3 en 4 Het Onze Vader in het tweede testament / vergelijking van teksten
9 januari 2018: Hoofdstuk 1 Over het Joodse bidden
6 februari: Hoofdstuk 2 Enkele Joodse gebeden
6 maart: Terugblik op hoofdstuk 5 en 6 met één van de auteurs Prof. Dr. Marcel Poorthuis

Ter voorbereiding leest u per keer circa 40 bladzijden en denkt u na over de bijbehorende werkvragen. De werkvragen voor de eerste bijeenkomst krijgt u twee weken van te voren opgestuurd.
De bijeenkomst is als volgt opgebouwd. U krijgt een korte introductie op het betreffende hoofdstuk. Daarna bespreekt u in twee- of drietallen het gelezen hoofdstuk en de bijbehorende werkvragen. We sluiten de avond af met een nabespreking van de belangrijkste gesprekspunten en een vooruitblik naar de volgende bijeenkomst.

Gegevens
Gespreksleiding: Hans Poorthuis
Bijeenkomsten: dinsdagavonden 20:00-21:30 uur
Plaats: parochiecentrum Aloysius, Van Ostadelaan 4, Utrecht
Boek: Marcel Poorthuis en Theo de Kruijf, Avinoe Onze Vader, De joodse achtergronden van het Onze Vader. Uitgeverij Adveniat, Baarn – via secretariaat Martinus te verkrijgen.
Kosten: geen verdere kosten
Tijdsbesteding : lezen en voorbereiden kost circa 2,5 uur per avond.
Opgeven: voor 10 oktober bij het pastoraal centrum Martinus, info@stmartinusutrecht.nl

Huwelijksvoorbereiding
Bij melding aan het parochiesecretariaat wordt in overleg met het bruidspaar door een lid van het pastoraal team bekeken wie de voorbereiding zal verzorgen. Uitgegaan wordt van twee avonden, die gepland staan op:
13 en 27 maart 2018.

Doopcatechese
Voor ouders die hun kind willen laten dopen bestaat de mogelijkheid om zich te verdiepen in het sacrament van het doopsel. Bij melding aan het parochiesecretariaat wordt u uitgenodigd deel te nemen aan de gezamenlijke doopvoorbereiding (die geldt voor onze hele parochie). De gemeenschappelijke doopvoorbereidingen vinden, op onze locatie (Aloysiuskerk) plaats op:
6 en 20 november 2017
12 en 26 februari 2018
16 en 30 april 2018
5 en 19 juni 2018
De datum en plaats van de doopviering zelf wordt hierna in overleg met de ouders vastgesteld.

Missie Ontwikkeling Vrede
De afkorting M.O.V. staat voor Missie, Ontwikkeling en Vrede, de vraagstukken waar deze werkgroep zich mee bezig houdt. Onze taak wordt bijvoorbeeld zichtbaar in de vredesweek in september, op Wereldmissiedag in oktober, bij de actie Solidaridad/Brazilië in de advent, tijdens de vastenactie in de veertigdagentijd en bij onze inspanningen voor de Nederlandse Missionarissen.
Contactpersoon: de heer Ottenheym.

Ouderenbezoekgroep
Contactpersoon: Wil ten Doeschot.

Kerstattenties
Deze attenties, in de vorm van een plant, worden rond de kerstdagen gebracht bij parochianen die om wat voor reden dan ook niet in staat zijn naar de kerk te komen. De adressen van de planten worden opgegeven door de wijkcontactpersonen (die ook voor de verspreiding van de planten zorgen) maar u kunt zelf ook een adres doorgeven van een parochiaan.
Meer informatie: Ineke van Holsteijn, tel. 06-137 346 03 of het secretariaat.

Palmpasen
De scoutinggroep Utrecht-Oost organiseert jaarlijks het maken en bezorgen van de traditionele Palmpaasstokken. Kinderen brengen de stokken naar ouderen en zieken
Contactpersoon: Annette de Groot.

Ouderensoos

Iedere maandagmiddag van 13.00 tot 16.15 uur een gezellig samenzijn op het Pastoraal Centrum. Het doel is ontmoeting, dit kan versterkt worden door diverse spelletjes. Ook wordt er een jaarlijks “dagje uit” georganiseerd.
Contactpersoon: Anneke Ruijsestein.

Koffiedienst

Op zondagmorgen wordt er na de viering koffie gedronken in het Pastoraal Centrum.
Contactpersoon: mevrouw Loes van der Velden

Netwerk wijkcontactpersonen

We kennen in onze parochie een netwerk van circa zestig wijkcontactpersonen. Ieder wijk bestaat uit ongeveer twintig adressen. De contactpersonen behartigen in hun wijk enkele praktische zaken, zoals het rondbrengen van de Oosterband, het “lopen” voor de actie Kerkbalans, het verwelkomen van nieuwe parochianen, rondbrengen van attenties bij speciale gebeurtenissen.
Op deze wijze proberen de contactpersonen voortdurend om relaties te leggen en te onderhouden. Ook zijn zij aanspreekbaar voor het doorgeven van verhuizingen. Door de wijkcontactpersonen willen wij inhoud geven aan de praktische dienstverlening jegens elkaar en in saamhorigheid de communicatie versterken.
De groep contactpersonen komt enkele malen per jaar bijeen voor praktische zaken en het uitwisselen van ervaringen.

Contactpersoon: Jan Uijtewaal.

Verhuur Pastoraal Centrum
Contactpersoon verhuur: mevr. I. van Holsteijn

Horecagroep
Contacpersoon : mevrouw Lidwina van Dam

Werkgroep klein onderhoud
Contacpersoon : de heer Bas van Oostrum

Werkgroep actie kerkbalans
Contactpersoon : René Grotenhuis

Werkgroep kerkschoonmaak
Contacpersoon : Bas van Oostrum

Werkgroep liturgisch vaatwerk
Al het liturgische vaatwerk en kandelaars worden door vrijwilligers gepoetst
Contactpersoon: de heer Frans Saarberg, koster

Werkgroep kerkwas
Liturgische gewaden en linnengoed worden regelmatig gewassen
Contactpersoon: mevrouw Nel de Bruijn

Werkgroep auto-ophaaldienst
Voor hen die moeilijk ter been zijn, is er gelegenheid toch naar de kerk te gaan
Contactpersoon: de heer Jan Uijtewaal (tel. 030 – 273 3183)

De St. Aloysiuskerk gelegen aan de Adriaen van Ostadelaan te Utrecht, gekenmerkt door zijn oprijzende koepel, wordt gebruikt voor diensten in het weekend, voor huwelijksvieringen, voor uitvaarten, voor afscheidsdiensten en zondagmiddagconcerten.

Daarnaast is het mogelijk de kerk en de kapel en eventueel de zalen van het parochiecentrum te gebruiken voor lezingen, kleine en grote concerten, tentoonstellingen, congressen, cursussen en bijzondere vergaderbijeenkomsten.
Informatie hierover en voorwaarden hiervoor kunt u aanvragen bij het parochiesecretariaat, 030 – 2515775.


Er zijn ruimtes beschikbaar voor 12 – 18 – 35 – 45 en 450 personen
Eventueel uitbreiding met onderstaande voorzieningen is in overleg mogelijk.

  • Koffie/theevoorziening en lunches.
  • Goede sanitaire voorzieningen, ook voor gehandicapten.
  • Speciale toegang voor rolstoelers en rollators.
  • Telefoon, diaprojector en tv-scherm.
  • Geluidsinstallatie met vaste en losse microfoons.
  • CD-installatie en recorder, opname mogelijk.
  • ’s Winters zijn de kerk en de zalen goed verwarmd.
  • Gebruik van orgel en piano mogelijk.
  • Volledige catering in overleg met extern bedrijf.
  • Assistentie van koster en centrumbeheerder.

Nieuws

No post was found with your current grid settings. You should verify if you have posts inside the current selected post type(s) and if the meta key filter is not too much restrictive.