Sint Dominicuskerk 

Palestrinastraat 1
3533 EH Utrecht
tel. 030 293 52 45 (op werkdagen tussen 9 en 12 uur)
Website: www.dominicuskerkutrecht.nl
E-mail: secretariaat@dominicuskerkutrecht.nl

Vieringen

Vieringen zijn ‘s zondags om 10.00 uur. De Mariakapel is op werkdagen tussen 9 en 12 uur geopend.

Op vrijdagen om 10.00 uur: Eerste Vrijdagviering in de dagkapel, op andere vrijdagen wereldwake in de kerk.

Over ons

De Dominicuskerk is in 1951 gebouwd als parochiekerk in de wijk Oog in Al met een stadsklooster van de orde der dominicanen. Vanaf 1 januari 2011 behoren we met onze geloofsgemeenschap tot de Sint Ludgerusparochie.

Als geloofsgemeenschap komen we graag in vieringen bij elkaar om samen ons dagelijkse leven met alle vreugde en pijn, met alle vragen en twijfels, in Gods licht te plaatsen en daardoor nieuwe inspiratie op te doen. Op de feestdagen van grote dominicaanse heiligen als Domincus Guzman, de stichter van de dominicanen, Thomas van Aquino, Albertus de Grote en Catharina van Siena vieren wij zoveel mogelijk eucharistie, om naar het voorbeeld van Jezus Christus het Woord en de Tafel te delen als symbool en beleving van ons eigen gedeelde leven met anderen. In de vieringen van Woord-Gebed-Zang worden we aan onze doop herinnerd. De vieringen op zondagmorgen beginnen om 10.00 uur. We zoeken in gebedsdiensten en meditaties aandacht en stilte om te raken aan het Geheim van ons leven, om in de diepte van ons zelf te luisteren naar wat waar en echt is. In alle vieringen hopen we in woorden en gebaren, in symbolen en rituelen op het spoor te komen van Gods aanwezigheid midden in ons leven van alledag om ons zo steeds weer bemoedigd en gedragen te weten.

U vindt meer informatie over de vieringen op de website van de Dominicuskerk. Praktische informatie vindt u in het overzicht van de vieringen.

Vieringen

*zondag 10.00 uur in de kerk na afloop ontmoeting met koffie

Wereldwake

*vrijdag 10.00 uur</strong na afloop ontmoeting met koffie

Eerste Vrijdagviering

*1e vrijdag van de maand 10.00 uur in de dagkapel viering van woord en gebed na afloop ontmoeting met koffie

Bid & Breakfast

*1e zondag van de maand 10.00 uur

*Laatste zondag van de maand 17.30 uurM

Zondagavondzang met de Schola Dominicana o.l.v. Leny Beemer

Vieringen Advent, Kerst, Veertigdagentijd, Goede Week en Pasen

*in de Advent en Vastentijd

woensdag 19.00 uur: Vespers in de dagkapel
Zie voor de actuele planning Vieringen op feestdagen

Eerste Vrijdagvieringen

Op elke eerste vrijdag van de maand vindt in de dagkapel van de Dominicuskerk om 10.00 uur een korte viering van woord en gebed plaats. We zingen enkele liederen en er wordt uit de Schriften gelezen. In een korte overweging staat de voorganger stil bij de woorden uit de Bijbel. De Eerste Vrijdagviering biedt een moment van bezinning en samen vieren in kleine kring aan het begin van iedere maand. In de zomer vervallen deze vieringen.

Wereldwake

Op vrijdagen houden we wekelijks - behalve in juli en augustus - om 10.00 uur een korte wereldwake. Er klinkt muziek en een treffende tekst wordt uitgesproken. We overwegen in stilte het gehoorde, en al dan niet met eigen woorden kan men een lichtje plaatsen op een grote wereldkaart. Leden van de Andreascommuniteit van Utrechtse lekendominicanen verzorgen deze vieringen.

Zondagavondzang

Op de laatste zondag van de maand - behalve in de zomer - vieren we in de vorm van een zondagavondzang, vespers met muziek van de Franse dominicaan André Gouzes, veelal met Nederlandse vertalingen van Henk Jongerius. Leden van de Andreascommuniteit houden een korte meditatie en spreken voorbeden uit. Na de Zondagavondzang komen we bijeen met een drankje, soep en broodjes.
Leren Leren is misschien niet het eerste woord dat met geloven te associëren valt, maar het hoort er wel degelijk bij. Wie gelooft hoeft zijn verstand niet thuis te laten, want kennis kan je geloof versterken. In de Dominicuskerk krijgt dit op verschillende manieren vorm. Er zijn activiteiten voor kinderen, zowel in de vorm van kinderkatechese als van voorbereiding op sacramenten als de doop, de eerste communie als het vormsel. De Dominicuskerk werkt samen met de Dominicusschool. Voor volwassenen is er een eigen programma dat met name vorm krijgt in gespreksgroepen en thema-avonden. Onder het kopje Leren vindt u op de site van Dominicuskerk voor verschillende onderwerpen aparte pagina's.

Eerste Communie 2018

De Eerste Communieviering in de Sint Ludgerusparochie was op zondag 22 april in de Dominicuskerk Al vanaf januari werden 7 kinderen hier bij ons in de Dominicus onder begeleiding van Ank Rinzema voorbereid op hun eerste heilige communie. Pastoor Ton Huitink ging voor in in de eucharistie.

Misdienaars

Als kinderen hun Eerste Communie hebben gedaan, kunnen ze misdienaar worden. Misdienaars ondersteunen de zondagviering op het altaar. Zij worden eens in de twee maanden ingezet, en zij hebben natuurlijk een maal per jaar het misdienaarsuitje.

Kindercatechese en sacramenten

Kindercatechese krijgt tevens vorm in de voorbereiding op de sacramenten van de communie en het vormsel. Op de betreffende pagina’s van de site valt daarover meer te lezen. Ook de voorbereiding op het doopsel behoort tot de catechese.

Contact met de Dominicusschool : School in de kerk

Elk jaar komen alle groepen van de Dominicusschool naar de kerk. In een korte rondleiding, ongeveer een half uur, krijgen zij dan een deel van de kerk te zien. Er wordt wat uitgelegd en een verhaal verteld. De kinderen krijgen ook gelegenheid vragen te stellen. Het parochienieuws dat voor de Dominicusschool van belang is, wordt overgenomen in de nieuwsbrief van de school en op de website http://www.ksu-stdominicus.nl. Samen met de Dominicusschool steunen we ook ieder jaar een goed doel. In 2015 steunen we een project voor een school in Gambia. De opbrengst wordt door Cordaid Vastenaktie verdubbeld.

Volwassenencatechese

Op vele momenten in ons leven leren we van alles. Behalve door school en opleiding worden we ook gevormd door de wereld waarin we leven en door mensen om ons heen. In die ontwikkeling stellen we ons steeds weer vragen, willen we begrijpen wat de betekenis is van wat we ervaren. We zoeken vooral ook naar de zin van dit alles. Religie en geloven kunnen in dat proces een belangrijke plaats hebben, misschien wel belangrijker dan we ons vaak realiseren. Geloven is geen pakketje waarheden. Geloven ontwikkelt zich als we met onze vragen op weg willen gaan samen met anderen, zoekend naar antwoorden. Op die zoektocht kunnen we elkaar helpen.

Dominicusleesgroep

Telkens wordt een inspirerend, leerzaam of intrigerend boek rond theologie, kerk en samenleving gelezen en besproken in een open sfeer. Elke eerste dinsdagavond van de maand 20.00 uur komt ieder wie mee wil doen bij elkaar in de kapel van de Dominicuskerk, Palestrinastraat 1 rond een van de hoofdstukken.

Meditatie-avonden

Meditatie kent veel verschillende vormen maar heeft altijd te maken met stilte, met concentratie en loskomen van je gedachten. Dit klinkt gemakkelijk, maar vraagt in de praktijk oefening en discipline. Wie daar tijd en ruimte voor maakt, ontdekt dat er langzaam maar zeker meer aandacht komt om te leven in het hier en nu. Gaandeweg daal je af van je hoofd naar je hart. Wat altijd terugkomt in een gesprek met mensen die kiezen voor meditatie is het verlangen naar stilte, een verlangen om aandachtiger te leven of een verlangen naar rust. Maar ook een verlangen om dichter bij de bron van het bestaan, de Bron van het leven te komen. Christelijke meditatie is een weg om ontvankelijk te worden voor de aanwezigheid van God in je leven.

Begeleide meditatie voorjaar 2018: De weg naar binnen

Wanneer we ons verlangen naar echtheid en liefde volgen, gaan we op weg naar binnen. Wat kom je tegen op die weg? Hoe maak je keuzes? Wat doet stilte? Door samen met anderen te mediteren ontdek je dat je elkaar draagt en ervaar je de stilte intenser. Met behulp van verschillende meditatievormen en gidsen uit de christelijke traditie zoeken we de weg naar binnen. De meditatiegroep wordt begeleid door Seintje Bos, theoloog en geestelijk begeleider. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom! Datum: 9/1, 13/2, 13/3, 10/4, 8/5, 12/6, 20.00-21.30 uur. Locatie: Dominicuskerk, dagkapel, Palestrinastraat 1. Kosten: € 75,– voor de hele serie*; € 15,– losse avond – *over te maken op rek. NL90RABO 01157.83067, t.n.v. Stichting Vrienden van de Dominicus, o.v.v. ‘meditatie voorjaar 2018’. Aanmelding en informatieinfo@seintjebos.nl. Verdere informatie is te vinden op de website www.seintjebos.nl.
Zorg in vele vormen Voor elkaar zorgen is voor de kerk niet iets nieuws. Het oude woord diaconie betekent: zorg, hulp, dienstbaarheid. Het woord diaconie heeft echter ook de betekenis van ondersteuning in het dagelijkse leven. Diaconie beoefenen kan dus betekenen: jezelf dienstbaar opstellen ten aanzien van mensen in nood. Maar het kan ook betekenen: contacten leggen met bijvoorbeeld instanties, bemiddelen tussen mensen onderling, vervoer naar en van de kerk, het brengen van de H. Communie thuis, de wekelijkse collecte, het gezamenlijk koffiedrinken na de vieringen. We vergeten ook de wereld niet: missie, ontwikkeling en vrede krijgen sinds jaar en dag aandacht, onder andere in projecten samen met de Dominicusschool. Onder het kopje Zorgen op de site van de Dominicuskerk vindt u webpagina's met meer informatie.

Missie, ontwikkeling en vrede

De M.O.V. houdt zich bezig met ontwikkelingsvraagstukken, geeft aandacht aan de inhoud van de Missie en organiseert activiteiten rond de Vredesweek, Solidaridad en Vastenactie. Eenmaal per twee jaar steunt deze groep één project in een ontwikkelingsland, waarvoor zij geld inzamelt. Ook begeleidt en steunt de groep twee priesterstudenten in ontwikkelingslanden, namelijk India en Sri Lanka. Uw giften voor de MOV kunt u overmaken op rekening NL 12 INGB 0 001726986 ten name van: Missiefonds St. Dominicus Utrecht.

Huisbezoek

Binnen de St. Dominicusparochie bestaat al een aantal jaren een bezoekersgroep voor alle parochianen die behoefte hebben aan contact.

Ziekenbezoek en ouderenzorg

Deze dienstbaarheid richt zich allereerst op de mensen die aandacht en steun nodig hebben in onze naaste omgeving. Op de eerste plaats zijn dat de zieken en de ouderen in onze gemeenschap. De bezoekgroep wil van harte mensen die dit op prijs stellen van tijd tot tijd bezoeken. Het helpt ons als u laat weten wie aandacht verdient, uzelf, als vriend of buur of familie.

Parochiële Caritas Instelling

Helpen als de nood hoog is, dat is het doel van de Parochiële Caritas Instelling (P.C.I.). Er wordt niet zo vaak meer een beroep op deze instelling gedaan omdat er een uitgebreide sociale wetgeving bestaat. Helaas blijkt toch nog dat die regelgeving niet altijd toereikend is. De P.C.I. biedt ondersteuning onder andere: – in de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting – aan mensen die in nood verkeren – aan dak- en thuislozen De P.C.I. werkt samen met de andere soortgelijke instellingen van de andere parochies in de stad Utrecht.

Nieuws

No post was found with your current grid settings. You should verify if you have posts inside the current selected post type(s) and if the meta key filter is not too much restrictive.